Διακήρυξη για την συμμετοχή των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία στην Κύπρο

images

Η φωτογραφία είναι από παλιότερες αντίστοιχες δράσεις γυναικών στην Κύπρο από τις δύο κοινότητες

Προς: κο. Ν. Αναστασιάδη και κο. Μ. Ακιντζί
Διακήρυξη για την συμμετοχή των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία και στην συμφωνία λύσης του Κυπριακού

Ιανουάριος 2017

Οι γυναίκειες οργανώσεις από ολόκληρη την Κύπρο, προσυπογράφουμε την διακήρυξη αυτή, και εκφράζουμε την πλήρη στήριξη μας στην ειρηνευτική διαδικασία και στις διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα στην Ελβετία τον Ιανουάριο 2017. Περαιτέρω,  ζητούμε όπως:

Τόσο στις διαπραγματεύσεις, όσο και κατά την σύνταξη των συνταγμάτων του ομόσπονδου κράτους και των πολιτειών συμπεριληφθούν στις ομάδες διαπραγμάτευσης γυναίκες. Εμπειρικές έρευνες έχουν  δείξει ότι η συμμετοχή των γυναικών σε ειρηνευτικές διαδικασίες αυξάνει τις πιθανότητες κατάληξης, αποδοχής και εφαρμογής μιας βιώσιμης και λειτουργικής συμφωνίας.

Υπάρξουν συνταγματικές διατάξεις που να διασφαλίζουν την ίση συμμετοχή των γυναικών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως για παράδειγμα ποσοστώσεις για την ίση συμμετοχή των γυναικών στο εκτελεστικό, νομοθετικό και δικαστικό πλαίσιο, στο ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο. Ζητούμε επίσης μηχανισμούς εισαγωγής και ενσωμάτωσης της έμφυλης διάστασης στο επίπεδο χάραξης πολιτικής και  εφαρμογής νομοθεσίας.

Δημιουργηθούν ομοσπονδιακές δομές όπως για παράδειγμα Αρχή για την Ισότητα των Φύλων και την Συμμετοχή των Γυναικών που στόχο θα έχουν μεταξύ άλλων την ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθηση των γυναικείων θεμάτων.

Ενταχθεί η ισότητα των φύλων ως θεματική στην δημόσια εκπαίδευση, και όπως δοθεί έμφαση στην αποδόμηση στερεότυπων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Να προωθηθεί η κουλτούρα της ειρήνης, αποδοχής και συμφιλίωσης, να αφαιρεθεί από την δημόσια παιδεία η μιλιταριστική κουλτούρα και να δοθεί έμφαση στην ανθρώπινη ασφάλεια. Να τονιστεί ο ρόλος και η συνεισφορά των γυναικών στην ιστορία της Κύπρου, καθώς και η συμβολή τους στην παιδεία, τον πολιτισμό και την κοινωνία.

Γίνει κατανομή πόρων και κονδυλίων σε πολιτικές και δράσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων καθώς την ίση και αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών στον επαγγελματικό τομέα και την ανάπτυξη της οικονομίας. Ζητούμε όπως εξεταστεί και υιοθετηθεί νομοθεσία που να θα βοηθήσει την επαγγελματική χειραφέτηση των γυναικών, όπως για παράδειγμα στον τομέα της ίσης μισθοδοσίας- ισότητας στον τομέα των απολαβών, αναθεώρησης και επέκτασης της άδειας μητρότητας, εισαγωγή της άδειας πατρότητας κοκ.

Ζητούμε, τέλος, όπως υπάρξει παραδοχή και απολογία και από τις 2 κοινότητες για το παρελθόν, και όπως γίνει συνειδητή προσπάθεια να ενθαρρυνθούν νέες ιστορικές και πολιτιστικές αφηγηματικές  που να προάγουν την ειρήνη, το κοινό παρελθόν, τους κοινούς αγώνες καθώς και το κοινό μέλλον. Ζητούμε όπως γίνει προσπάθεια να εδραιωθεί η κουλτούρα της ειρήνης, της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης και όπως δοθεί έμφαση στην προώθηση της ταυτότητας του πολίτη.

Στην προώθηση και εφαρμογή των πιο πάνω διαδικασιών, επιθυμούμε όπως συμμετέχουν ισότιμα και οι άνδρες.