“Επιτροπή Ισότητας και ίσων Ευκαιριών” στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εντυπωσιαστήκαμε διαβάζοντας το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο μας έστειλε το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου, και ζητήσαμε να μάθουμε περισσότερα από το μέλος της Επιτροπής Μαρία Γκασούκα, η οποία είναι γνωστή και γνωστή μας προ αμνημονεύτων χρόνων φεμινίστρια, και πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας.

Μας μίλησε με ενθουσιασμό:

«Πρόκειται πραγματικά για μια γενναία και καινοτόμα ενέργεια. Δεν υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο στα ελληνικά πανεπιστήμια, και μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικά καλή πρακτική για τα άλλα πανεπιστήμια και να αξιοποιηθεί σχετικά. Αρκεί και οι υπόλοιποι πρυτάνεις να έχουν το θάρρος να μιμηθούν την ενέργεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πρύτανη Στέφανου Γκρίτζαλη.

Έρχεται να προστεθεί και να πάει ακόμα παραπέρα, στη δράση που αναπτύχθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, όπου εισήχθη η οπτική του φύλου σε όλα τα αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδηα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, γιατί πέρα από τις καλές προθέσεις, τη βοήθεια και την ενίσχυση που θα προσφερθεί στην επιτροπή από την πρυτανική αρχή, η επιτροπή θα συγκρουστεί κυρίως πάνω σε θέματα σεξισμού, προκαταλήψεων και τη γενικότερη κουλτούρα που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο, που υποτιμά τα θέματα φύλου, παρά το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναπτύσσει σε προ- και σε μετα-πτυχικό επίπεδο τις σπουδές φύλου περισσότερο από κάθε άλλο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Σ’ αυτή της την προσπάθεια, η επιτροπή, όπως φαίνεται άλλωστε και από τους στόχους της, προτίθεται να δικτυωθεί με κοινωνικούς φορείς και πριν απ’ όλα με φορείς φεμινιστικούς.»

Το Μωβ θα παρακολουθεί την εξέλιξη αυτής της καινούριας επιτροπής, και προσωπικά και αναμένω αλλά και εύχομαι τα καλύτερα για το έργο της.

Σ.Β.


 

Ολόκληρη η απόφαση:

Μυτιλήνη 4/9/2014 Αριθμ. Απόφασης: 2

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Συγκρότηση «Επιτροπής Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών» με τη συνοπτική ονομασία «ΑΙΓΑΙΟ 50:50 Ισόρροπη Συμμετοχή»

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη :

-Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,

-Την υπ’ αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ,

-Την υπ’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,

-Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012,

-Την παραδοχή ότι, για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα Πανεπιστήμια, χώροι ελεύθερης παραγωγής και διακίνησης ιδεών, πρέπει να οργανώνονται και να λειτουργούν σε πλαίσιο κανόνων και πρακτικών που διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας,

-Το γεγονός ότι η ισότητα και ισοτιμία μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως και η αναγνώριση και αποδοχή της ετερότητας, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την κοινωνική συνοχή και πρόοδο,

-Τη μέριμνα που οφείλει να δείχνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως ακαδημαϊκό περιβάλλον που συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών σε ζητήματα έμφυλης ισότητας, στο πλαίσιο και της πολιτικής ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου (gender mainstreaming) στη δημόσια λειτουργία, αλλά και σε θέματα ίσων ευκαιριών,

-Τη διεθνή εμπειρία για συναφή θέματα και για το πλαίσιο στελέχωσης οργάνωσης και λειτουργίας αντιστοίχων επιτροπών,

αποφασίζει

και συγκροτεί «Επιτροπή Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών» με τη συνοπτική ονομασία «ΑΙΓΑΙΟ 50:50 Ισόρροπη Συμμετοχή» ως ακολούθως:

-Μαρία Γκασούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, ως Πρόεδρο της Επιτροπής -Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού -Βασιλική Μουτάφη, Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας -Ελένη Θανοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών -Μαρία Σιδερή, Μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών -Αναστασία Μπογόρδου, Μέλος διοικητικού προσωπικού -Μάριο Μπαλή, Μέλος διοικητικού προσωπικού -Εκπρόσωποι του Συλλόγου μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου (άρρεν και θήλυ – προς ορισμό) -Εκπρόσωποι των φοιτητών και φοιτητριών (άρρεν και θήλυ – προς ορισμό) -Εκπρόσωποι των Συλλόγων διοικητικού προσωπικού, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ (άρρεν και θήλυ – προς ορισμό).

Το έργο της Επιτροπής Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών «ΑΙΓΑΙΟ 50:50 Ισόρροπη Συμμετοχή» συνίσταται στην υποβολή, προς την ακαδημαϊκή διοίκηση του Ιδρύματος, ολοκληρωμένου Ιδρυματικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα (ΙΣΔΙ) με στόχο την προώθηση παρεμβάσεων σε θέματα ισότητας και ίσων ευκαιριών.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου αυτού θα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων: -Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για τον τρόπο σύνταξης των διοικητικών και λοιπών εγγράφων του Πανεπιστημίου, με ιδιαίτερη έμφαση στα κείμενα των Γραμματειών των Τμημάτων, ώστε να αποφεύγεται ο γλωσσικός σεξισμός και να γίνονται ορατά στο πλαίσιό τους και τα δύο γένη -Ανάλυση δεδομένων, κατά φύλα, με αναφορά τόσο στο κάθε είδους προσωπικό, όσο και στο φοιτητικό πληθυσμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ώστε να χαρτογραφηθούν περιοχές ενδιαφέροντος, προβληματισμού και δράσης -Υποβολή προτάσεων για την εμβάθυνση της γνώσης της πανεπιστημιακής κοινότητας και την αύξηση της ευαισθητοποίησής της σε θέματα ισότητας των φύλων και ίσων ευκαιριών, καθώς και προτάσεων οριζόντιας ένταξης μαθημάτων φύλου σε όσα Τμήματα αυτά δεν υπάρχουν ή εκτιμώνται ως ποσοτικά ανεπαρκή -Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων παρέμβασης που θα υλοποιηθούν -Ένταξη έμφυλων επιστημονικών ερευνών και δράσεων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα που αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιό μας -Καθορισμός του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της ανωτέρω Επιτροπής, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα παρέμβασής της σε θέματα διακρίσεων που συνδέονται με τα φύλα μεταξύ μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας -Πλαίσιο εξασφάλισης πόρων και χώρων για την υποστήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτροπής -Συνδρομή στην ανάπτυξη πρακτικών λύσεων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, σε θέματα υποεκπροσώπησης των φύλων σε επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα, όπως και σε θέσεις διοίκησης αλλά, και στο μέτρο του δυνατού, σε όργανα λήψης αποφάσεων -Ανάπτυξη ενεργητικής ιδρυματικής πολιτικής, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, για την προσέλκυση γυναικών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Τμήματα όπου καταγράφεται συντριπτικά μεγάλο ποσοστό ανδρών και αντιστοίχως ανδρών σε Τμήματα με αντίστοιχες αποκλίσεις -Δικτύωση του Ιδρύματος με φορείς, όπως η Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας και συνεργασία με δίκτυα που προωθούν και παρακολουθούν δράσεις ισότητας των φύλων και ισότητας ευκαιριών, στην Ελλάδα και διεθνώς -Διοργάνωση σχετικών ημερίδων και εκδηλώσεων, εθνικών και διεθνών, καθώς και αλληλεπίδραση με φορείς και συλλογικότητες των τοπικών κοινωνιών των νησιών σε συναφή θέματα.

Η παρούσα απόφαση αναρτάται σύμφωνα με το Ν. 3861/2010.

Ο Πρύτανης

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης