Γραφείο Ευρώπης της ΠΟΥ για τη βία κατά των γυναικών κατά την πανδημία

Αλιεύει και μεταφράζει η Σίσσυ Βωβού

Εδώ παρουσιάζουμε μια έκθεση του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, σε σύνδεσμο στο τέλος, στα αγγλικά.

Αυτή η έκθεση διερευνά τις στρατιγικές που προωθούν οι κυβερνήσεις, οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τη πρόληψη και ανταπόκριση στη βία κατά των γυναικών και παιδιών κατά την πανδημία της Κόβιντ 19, και την επίπτωση της πανδημίας στην αίτηση για υπηρεσίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο.

Έχουν γίνει πολλές δεσμεύσεις υψηλού επιπέδου και υποσχέσεις, κατά την έναρξη της πανδημίας, για να αντιμετωπίσουν την προβλεπόμενη αύξηση της Βίας κατά γυναικών και παιδιών, αλλά υπάρχει ακόμα μεγάλος χώρος για βελτίωση. Για παράδειγμα, μέσα στα συστήματα υείας, προτείνεται τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους που δουλεύεουν στο χώρο της βίας. Την αύξηση και τον εντοπισμό οικονομικών πόρων για δουλειά που συνδέεται με τη βία. Την ενίσχυση της ένταξης αυτών των υπηρεσιών σε πολυτομεακά σχέδια. (33)

Οι κυβερνήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν ότι η ανάγκη για προστασία γυναικών και παιδιών δεν πέφτει στις πλάτες των ΜΚΟ και της οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών καθώς ο κόσμος ανοικοδομείται από την Κόβιντ 19. Επίσης απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση του πώς οι επιδράσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία, μαζί και οι ευρύτερες αναστατώσεις στην παροχή υπηρεσιών και στην πρόσβαση στη δουλειά και την εκπαίδευση θα επιδράσουν στη βία κατά των γυναικών και παιδιών μακροπρόθεσμα.

Επισκεφθείτε την 75σέλιδη έκθεση

https://reliefweb.int/report/world/responding-violence-against-women-and-children-during-covid-19-impact-service-provision